ഭാരത് സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗികമുദ്ര എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ തൃശൂർ, തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം,ഭാരതീയ സർക്കാർ എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഔദ്യോഗികമുദ്ര എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ തൃശൂർ, തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം,ഭാരതീയ സർക്കാർ

Gallery
തൃശൂര്‍ ബ്രാഞ്ച്-ന്‍റെ മെയ്‌ 2015-ലെ ബോധവല്‍ക്കര
തൃശൂര്‍ ബ്രാഞ്ച്-ന്‍റെ മെയ്‌ 2015-ലെ ബോധവല്‍ക്കരണ

അന്തര്‍ദേശീയ വനിതാ ദിനാഘോഷം 2015
അന്തര്‍ദേശീയ വനിതാ ദിനാഘോഷം 2015

ഇ.എസ്.ഐ.സി. റിക്രിയേഷണല്‍ ക്ലബ്‌
ഇ.എസ്.ഐ.സി. റിക്രിയേഷണല്‍ ക്ലബ്‌ വാര്‍ഷികം 2015

മെഡിക്കല്‍ സെമിനാര്‍, മാര്‍ച്ച് 2015
മെഡിക്കല്‍ സെമിനാര്‍, മാര്‍ച്ച് 2015

വിശേഷാല്‍ സേവന ദ്വൈവാരം, ഫെബ്രുവരി 2015
വിശേഷാല്‍ സേവന ദ്വൈവാരം, ഫെബ്രുവരി 2015

ESI ഗുണഭോക്താക്കളെ ആദരിച്ചപ്പോള്‍
ESI ഗുണഭോക്താക്കളെ ആദരിച്ചപ്പോള്‍

വെബ്സൈറ്റ് അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 05 May 2017
വെബ്സൈറ്റ് രൂപകല്പന നാഷണൽ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് സെന്റർ
നിരാകരണം : വെബ്സൈറ്റിൽ ഉള്ളടക്കം എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ (ഇ.എസ്.ഐ.), തൃശൂർ