ഭാരത് സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗികമുദ്ര എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ തൃശൂർ, തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം,ഭാരതീയ സർക്കാർ എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഔദ്യോഗികമുദ്ര എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ തൃശൂർ, തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം,ഭാരതീയ സർക്കാർ
വെബ്സൈറ്റ് അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 05 May 2017
വെബ്സൈറ്റ് രൂപകല്പന നാഷണൽ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് സെന്റർ
നിരാകരണം : വെബ്സൈറ്റിൽ ഉള്ളടക്കം എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ (ഇ.എസ്.ഐ.), തൃശൂർ